Art-Info, doo

E-fakture ArtPos

E-fakture je modul softverskog rešenja ArtPos.

E-fakture ArtPos je web aplikacija koja se koristi po modelu softver kao servis (SaaS)

Osnovu aplikacije čini klasična faktura, koja s novim funkcionalnim proširenjima prerasta u e-fakturu. Pre formiranja fakture, neophodno je u aplikaciji šifrirati poslovne partnere – kupce, vrste faktura i vrste usluga ili dobara. Aplikacija komunicira sa SEF-om ministarstva finansija, preko API kluča.

Jedna instanca aplikacije za više različitih korisnika (firmi)

Nudi se jedinstveno rešenje, za sve korisnike isto. Korisnici koriste jednu aplikaciju sa svojom zasebnom bazom podataka. Brzo i lako se radi implementacija. Ovo rešenje je dobro za korisnike koji u roku od nekoliko dana hoće da počnu sa slanjem e-faktura. Takođe za korisnike koji nemaju veliki broj e-faktura, i za korisnike koji hoće da prvo probaju ovo rešenje. Početna ulaganja su mala. 

Jedna instanca aplikacije za jednog korisnika (firma)

Nudi se jedinstveno posebno rešenje sa mogućnošću implementacije specifičnih zahteva korisnika. Osnovno rešenje se proširuje novim funkcionalnostima karakterističnim za rad korisnika. Ovo rešenje je pogodno za firme koje imaju veće zahteve za prilagođavanjem aplikacije, i koje žele da imaju aplikaciju sa što manje ograničenja.. 

Arhitektura aplikacije je višeslojna
Prezentacioni sloj
Sloj poslovne logike
Sloj podataka

HTML5, CSS, JQuery, JQgrid

PHP 7.4

MYSQL

Prijava na demo verziju SEF-a

Aplikacija E-fakture ArtPos